ارزش های محوری

 • - ارزش های محوری
 •    آزادی بیان و اندیشه و رعایت حقوق مدنی
 •    تعالی در فعالیت ها و کیفیت
 •    خلاقیت و نوآوری در آموزش و پژوهش
 •    تقویت مسئولیت پذیری
 •    ایجاد فضای اعتماد متقابل
 •    حرفه ای عمل کردن در کلیه شئون دانشگاه
 •    احترام به نخبگان و تکریم منزلت عالمان و دانشجویان
 •    ایجاد محیط شاد و فعال
 •    تقویت اعتماد به نفس و گسترش فرهنگ خودباوری
 •    ترویج خردورزی و روحیه نقادی
events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news