معاونت اداری و مالی

این معاونت در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید . بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند :
● تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.
●نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوطه.
● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.
● تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور.
●راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه .
● انجام امور حقوقی دانشگاه.

- استراتژی های حوزه معاونت مالی و اداری

  •      تحلیل هزینه – فایده (ارزش)
  •       كاهش وابستگی دانشگاه به شهریه وافزایش درآمدهای برون دانشگاهی در راستای ماموریتهای دانشگاه
  •      توانمند سازی نیروی انسانی کارکنان

 امور شهریه    صندوق رفاه


چارت معاونت اداری و مالی:

 

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news