مدیرکل امور مالی

مدیرکل امور مالی

اهم وظایف:

-نظارت بر امور مربوط به دریافت و پرداختهای نقدی واحد با رعایت کامل دستورالعمل ها و ضوابط.

- نظارت بر حفظ و نگهداری وجوه نقدی، اسناد و اوراق بهادار واحد.

- کنترل و نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد حسابداری خریدها، هزینه ها،‌ دریافتها،‌ پرداختها و صدور چک های مربوط.

- وصول کمک های مردمی و تهیه سند اعم از نقدی و اهدائی.

- رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و حق الزحمه اساتید برابر مقررات.

- پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی،‌ اداری،‌ رفاهی و غیره براساس ضوابط و مقررات.

- اعلام بدهی دانشجویان و اقدام لازم در مورد وصول آنها.

- پرداخت مالیات و بیمه و سایر بدهی واحد به سازمانهای مربوطه.

- دریافت شهریه از دانشجویان طبق دستورالعملهای صادره.

- تهیه آمار و گزارش فعالیتهای مالی و ارائه آن به مقامات مافوق.

- نظارت بر تهیه قراردادها و احکام قانونی و هرگونه معاملات اعم از خرید یا فروش، اجاره و غیره با شخصیتهای حقوقی و حقیقی با هماهنگی و همکاری اداره حقوقی واحد.

- همکاری با مدیریت طرح و برنامه و بودجه در مورد تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و نظارت بر نحوه  اجرای بودجه و مصرف اعتبارات طبق مقررات و مصوبات ابلاغی.

- تهیه گزارشات و صورتهای مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط.

- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

شماره تماس:

مدیرکل و ذیحساب امور مالی : رسول خانی

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news