دبیرخانه

دبیرخانه

اهم وظایف:

-ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.

- تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به قسمت اقدام کننده و پیگیری آنها.

- انجام امور مربوط به فاکس در موارد ضروری و بر حسب دستور مقام مافوق.

- تهیه لیست مایحتاج اداری کارکنان دبیرخانه و توزیع آنها.

- حفظ و نگهداری سوابق، اوراق و اسناد و مدارک و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.

- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news