تدارکات و خدمات

تدارکات و خدمات

اهم وظایف:

- پيش بيني نيازهاي تداركاتي واحد از نظر وسائل و لوازم اداري، خدماتي، فني، آزمايشگاهي، كارگاهي، ساختماني و مواد خوراكي و ارائه فهرست هاي مربوط به مقام مافوق.

- رسيدگي به درخواست خريد كالا كه از معاونتها و قسمتهاي مختلف واحد واصل مي گردد.

- آگاهي از موجودي انبارهاي واحد به منظور تأمين و تدارك مجدد آنها درصورت رسيدن كالاهاي انبار           به حداقل.

- مراجعه به نمايندگان كالاهاي مورد نياز و استعلام قيمت برابر ضوابط با در نظر گرفتن مرغوبيت اجناس و ملزومات و وسائل مورد نظر.

- تسليم استعلام اخذ شده به مقام مافوق به منظور اتخاذ تصميم قطعي در مورد خريد كالاي مورد نظر.

- دريافت تنخواه گردان با توجه به متوسط خريد و ارائه اسناد و فاكتورهاي خريد به حسابداري براي اعمال حساب.

- برقراري ارتباط با نمايندگان شركتهاي عمده.

انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news