کلاس های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش

اطلاعیه ها

بسمه تعالی

در اجرای مصوبه ستاد آموزش مجازی واحد نجف آباد و با عنایت به اینکه در شرایط فعلی از نظر وضعیت شیوع بیماری کرونا، امکان انجام تمرینات و تکالیف عملی دانشجویان دروس تربیت بدنی و ورزش عمومی وجود ندارد، مقرر گردید :

۱. ۵۰ درصد (معادل ۱۰ نمره) از ارزشیابی نهایی درس به صورت نظری و با امتحان کتبی (مجازی) از منبع درسی معرفی شده توسط استاد انجام می شود.
۲. طبق برنامه زمانبندی شده، پنج جلسه کلاسی مجازی (آنلاین) به منظور ارائه مباحث نظری و فایل های آموزشی مربوط به تمرینات عملی همچنین ارائه و ارسال مستندات مربوط به تکالیف عملی دانشجویان (به ارزش ۱۰ نمره) از ۱۱ مرداد تا ۱۵ شهریور تشکیل خواهد شد.
۳. تاریخ تشکیل کلاس های غیرحضوری (مجازی) درس تربیت بدنی و ورزش عمومی (برای کلیه گروه های درسی اساتید) در روزهای تعیین شده زیر می باشد :

- شنبه ۹۹/۵/۱۱
- شنبه ۹۹/۵/۲۵
- شنبه ۹۹/۶/۱
- پنجشنبه ۹۹/۶/۱۳
- شنبه ۹۹/۶/۱۵
۴. ارائه مستندات مربوط به تکالیف و تمرین های عملی دانشجویان (ارزشیابی بخش عملی) به صلاحدید اساتید، در طول برگزاری ۵ جلسه کلاسی آنلاین انجام می شود و توضیحات کامل در این خصوص را استاد درس در کلاس ارائه می نماید. شرکت دانشجویان در جلسات کلاسی مجازی الزامی است.
۵. تاریخ برگزاری امتحان مجازی برای ارزشیابی بخش نظری دروس تربیت بدنی و ورزش (از منبع تعیین شده توسط اساتید) متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
6. این دستورالعمل شامل حال دانشجویانی که در ترم تابستان دروس تربیت بدنی و ورزش را انتخاب واحد نموده اند هم می شود.

الف) تذکرات مهم :

1. کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-1398 و ترم تابستانه هر یک از دروس تربیت بدنی، ورزش 1 و ورزش 2 را انتخاب واحد نموده اند فارغ از کد مشخصه و گروه درسی انتخاب شده و فقط بر اساس نام استاد درس خود در روزهای تعیین شده (به میزان 5 جلسه 2 ساعته در روز های تعیین شده در همین اطلاعیه) می بایست در کلاس مجازی استاد خود طبق جدول زیر شرکت نموده و تکالیف عملی خود را ارائه و ارزشیابی شوند.
2. برنامه کلاسی اکثر اساتید دو بار در روز (صبح و عصر) تکرار شده است که دانشجویان بتوانند در یکی از دو زمان به دلخواه خود شرکت نمایند بدیهی است مباحث درسی در هر دو نوبت (صبح و عصر) یکسان می باشد.
3. لازم به ذکر است کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشگاه در کلاس های مجازی نیز دقیقا مشابه با کلاس های حضوری، جاری و لازم الاجرا است لذا رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و دانشجویی در طول برگزاری کلاس ها و فایل ها و مستندات مربوط به تکالیف و تمرین های عملی دروس ورزش و تربیت بدنی الزامی بوده و تخلف از آن به منزله تخلف انضباطی تلقی می گردد.

ب) کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به کلاس های آموزش الکترونیکی

۱. اساتید :
کد کاربری : کدملی (بدون صفرهای ابتدای آن)
گذر واژه : کد کاربری سامانه اساتید (کد شش رقمی ورود به سامانه اساتید)

2. دانشجویان :
کد کاربری : کدملی (بدون صفرهای ابتدای آن)
گذر واژه : شماره شناسایی دانشجو

3. دانشجویان غیرایرانی :
3-الف : دانشجویان غیرایرانی دارای کارت آمایش :
کد کاربری : ده رقم اول کد کارت آمایش(بدون صفرهای ابتدای آن)
گذر واژه : شماره شناسایی دانشجو
3-ب : دانشجویان غیرایرانی دارای گذرنامه :
کد کاربری : هفت رقم اول کد گذرنامه (بدون صفرهای ابتدای آن)
گذر واژه : شماره شناسایی دانشجو

ج) جدول زمانبندی و لینک ورود دانشجویان و اساتید به کلاس های مجازی دروس تربیت بدنی، ورزش 1 و ورزش 2

 

روزهای تشکیل کلاس های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش (نیمسال دوم 99-1398 و ترم تابستان)

 

شنبه 99/5/11 شنبه 99/5/25 شنبه 99/6/1 پنجشنبه 99/6/13 شنبه 99/6/15

 

نام استاد  درس ساعت کلاس ساعت تکرارکلاس لینک کلاس
خانم مرجان امینی تربیت بدنی ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat1
ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh11
ورزش 2 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh21
آقای محمد امین موحد تربیت بدنی ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat2
ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh12
ورزش 2 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh22
آقای اله يار عرب مومني تربیت بدنی ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat3
خانم الهه كاظمي  تربیت بدنی ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat4
آقای اميد رفيعي  ورزش 1 ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh13
آقای امير كياني رشيد ورزش 1 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh125
خانم آسيه امامي  ورزش 1 ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh14
ورزش 2 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh23
تربیت بدنی ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat5
خانم بهاره يزدي ورزش 1 ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh15
تربیت بدنی ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat6
آقای بهنام مسعوديان  ورزش 1 ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh16
تربیت بدنی ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat7
ورزش 2 ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh24
خانم پريسا اميد ورزش 1 ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh17
تربیت بدنی ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat8
خانم مژگان اميني ورزش 1 ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh18
ورزش 2 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh25
خانم معصومه شكرالهي تربیت بدنی ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat9
ورزش 1 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh19
ورزش 2 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh26
خانم ندا فريدني تربیت بدنی ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat10
ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh110
خانم نيره شمشيري تربیت بدنی ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat11
آقای حميدرضا رادي ورزش 1 ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh126
آقای رضا ذاکری ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh111
تربیت بدنی ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat12
ورزش 2 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh27
آقای سجاد منصوري  ورزش 1 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh120
تربیت بدنی ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat20
آقای سيدمحسن موسوي ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh112
تربیت بدنی ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat13
آقای ‍‍پژمان لک زاده تربیت بدنی ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat19
خانم فاطمه كامران مهر تربیت بدنی ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat14
ورزش 1 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰   lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh113
خانم لاله نادری ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh115
تربیت بدنی ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat15
خانم فروغ نقوی ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh114
خانم لیلا شاه محمدیان ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh116
تربیت بدنی ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat16
آقای مجتبی کریم زاده ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh117
آقای میثم مرادی ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh118
ورزش 2 ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh28
تربیت بدنی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat17
خانم منیژه شاهپوری ورزش 1 ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh119
خانم مریم دقیقی تربیت بدنی ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat18
آقای محمد رضا غیور ورزش 1 ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh121
آقای محمد رضا نجفیان ورزش 1 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh122
خانم نسیم فروزان  ورزش 2 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh29
خانم نسرین ربیعی   ورزش 1 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/cvarzesh124
تربیت بدنی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat21
خانم نفیسه غیور  تربیت بدنی ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــ lms.iaun.ac.ir/ch/ctarbiat22

د) الزامات سخت افزاری و نرم افزاری

1. توصیه می شود از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد جلسات آنلاین آزمون شفاهی جامع دکتری شوید. استفاده از موبایل برای ورود به کلاس آنلاین مشروط به استفاده از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس امکان پذیر است ولی محدودیت هایی از لحاظ اندازه تصویر دارد. ضمن اینکه فعال بودن تصویر دانشجو در طول مصاحبه الزامی است.
2. رایانه یا لپ تاپ شما بایستی مجهز به میکروفن، وب کم و سیستم پخش صوت باشد.
3. قبل از ورود به جلسه آنلاین از نصب درایورها و راه اندازی سیستم میکروفن و وب کم و سالم بودن آن ها کاملا مطمئن شوید.
۴. صرفا از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به جلسه آنلاین استفاده نمایید.
۵. حداقل سرعت دانلود اینترنت شما بایستی ۲Mbps باشد و حتی المقدور از اینترنت ADSL استفاده نموده و از پایداری آن اطمینان حاصل نمایید 6. حتما قبل از جلسه آنلاین خود راهنماها و فیلم های آموزشی درخصوص نحوه کار با سامانه آموزش الکترونیکی را مطالعه و مشاهده نمایید.

و) توصیه های نرم افزاری جهت استفاده از کلاس

و-1 : مرورگرهای سازگار با نرم افزار آموزش آنلاین
دانلود مرورگر کروم 32 بیتی   -   دانلود مرورگر کروم نسخه اندروید
دانلود مرورگر کروم 64 بیتی
دانلود مرورگر فایرفاکس 32 بیتی  دانلود مرورگر فایرفاکس نسخه اندروید
دانلود مرورگر فایرفاکس 64 بیتی

و-2 : نرم افزارهای کمکی
دانلود نرم افزار AnyDesk
نرم افزار آنلاین تست صدا و میکروفون

ه) راهنمای استفاده از نرم افزار آموزش الکترونیکی

 دانلود فایل PDF راهنما

 مشاهده فیلم آموزشی کار با نرم افزار - ویژه دانشجویان

 مشاهده فیلم آموزشی کار با نرم افزار - ویژه اساتید

 راهنمای آموزش روش ذخیره سازی کلاس های آنلاین

 راهنمای تصویری نحوه ورود فایل ارائه به وایت بورد

ی) شماره های تماس با تیم پشتیبانی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


شماره های تماس ثابت :   42291081-031  /  42291080-031  /  42291055-031 

شماره های تماس همراه :   09136881381  / 09136881181

ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی

09136881181  واتساپ : 09136881181
LMSIAUN@

 تلگرام : IaunDaneshjooyar@

LMSIAUN@

 اینستاگرام :IaunDaneshjooYar

my uni

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search