معاونت آموزش

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.


خدمات الکترونیکی معاونت آموزش:

سامانه دانشجویی  آئین نامه های آموزشی  تقویم آموزشی   ثبت نام الکترونیکی  لیست رشته ها   دانشکده ها


چارت معاونت آموزشی:

برای دریافت اطلاعات مربوط به هر بخش روی آن کلیک کنید.


events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsanj
telegram link
news
صفحه اصلی آموزش