معاونت آموزش

اداره نظارت و ارزیابی آموزشی

  • اهم وظایف اداره نظارت و ارزیابی آموزشی

۱- بازدید مداوم از دانشکده ها و کنترل کلاسها و کارگاه های آموزشی.

۲- ثبت غیبت اساتید و پیگیری جهت برگزاری کلاسهای جبرانی و در صورت عدم جبران، ارسال پرینت غیبتها به معاونت محترم آموزشی و اداری و مالی.

۳- بررسي و تكميل جدول مربوط به امتيازات آموزشي مربوط به بخشنامه فوق العاده جذب اعضاء هيات علمي.

۴- بررسي فعاليت هاي آموزشي اعضاء هيات علمي در فرم درخواست ترفيع ساليانه و درصورت تاييد سپس ارسال به كميته ترفيعات واحد.

۵ . انجام  ارزشیابی اینترنتی برای همة دانشجویان با همکاری معاونت محترم آموزشی و پژوهشی.

۶ .به روز رسانی فرمهای ارزشیابی طبق آئين نامه جديد ارتقاء ، زیر نظر معاونت محترم آموزشی.

۷. گزینش دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل، و اِعمال نظر آنها در ارزشیابی اینترنتی از اساتید.

۸. ارسال نتایج ارزشیابی استادانی که نتایج قابل قبول نداشته اند به دانشکده ها جهت تذکر و برنامه ریزی ترمهای آینده.

۹. رسیدگی به اعتراضات حضوري و غيرحضوری دانشجویان و در صورت نیاز اطلاع رسانی به معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه.

۱۰. رسیدگی به مشکلات آموزشی و بهبود کیفیت آموزش از طریق تعامل با کارشناسان گروه و مقامات مسوول دانشکده ها.

۱۱. بررسی و تکمیل بند 2 مادة 2 از آئین نامة ارتقاء اعضای هیأت علمی .

  • معرفی اعضای اداره:
- كارشناس نظارت بر تشکیل کلاس های آموزشی : آقای علیرضا شمس -شماره تلفن:  ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۲۶
ارتباط از طریق پست الکترونیک: nezarat(at)iaun.ac.ir
events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news