اداره امتحانات

اداره امتحانات

 

اهم وظایف:

ثبت کلیه نمره‌های دانشجویان اعم از کارآموزی، پروژه، معرفی به استاد، تک نمره، میهمانی، انتقالی، معادلسازی،

انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحان شامل قبل، در حین و بعد از امتحان،

تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی،

 تهيه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پيگيرى لازم جهت اجراى آن در هر نيمسال

نظارت در امر برگزارى امتحانات در هر دانشكده
جمع آورى كليه صورتجلسات امتحانى دانشكده‌ها و ثبت غيبت دانشجويان

کنترل و ثبت کلیه لیست‌های دستی ارایه شده توسط اساتید و رفع هرگونه نقص شامل  خط خوردگی،  مخدوش بودن٬ لاک گرفتگی٬ فاقد امضاء و نمره و...

 انجام مکاتبات و بررسی سوابق نمرات دانشجویان و پاسخگویی  به استعلامات مختلف

 ثبت نمرات تجدید نظر بعد از نتیجه نهایی شورای آموزشی 

 اجرای مواد آیین نامه آموزشی مرتبط با دایره امتحانات ( اعمال موارد حذف پزشکی٬ شاهد، غیبت موجه و ماده ۴۱ و .... )

 ثبت کلیه نمرات معرفی به استاد و ارسال یک نسخه به پرونده دانشجو

 ثبت نمرات پروژه٬ کارآموزی، مهمان  و انتقالی و تخلفات کمیته انضباطی

 ثبت نمرات معادلسازی و ارسال به پرونده دانشجو جهت بایگانی

 بایگانی اوراق امتحانی دانشجویان

 بایگانی صورتجلسه امتحانات

 تماس با این اداره:

رئيس اداره امتحانات: اكبر پوراژدري – شماره تلفن داخلی: ۴۲۲۹۲۷۰۶

كارشناس امتحانات آقاي مهدي حجتي- شماره تلفن داخلی: ۴۲۲۹۲۱۰۶

كارشناس نمرات آقاي داريوش بت شكن - شماره ۴۲۲۹۲۱۵۸

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news