معاونت آموزش

اداره پذیرش

۱-پذیرش پذیرفته شدگان جدیدالورود در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته های دایر(با آزمون و بدون آزمون).

۲-    امور انصراف و ترک تحصیل:

دانشجویانی که درخواست انصراف دارند به این قسمت مراجعه و فرم های مربوطه را جهت تسویه حساب با این واحد دانشگاهی دریافت و در نهایت از این واحد انصراف می دهند.

۳-  پذیرش دانشجویان انتقالی- میهمانی و معرفی از دیگر واحدهای دانشگاهی :

در تقویم آموزش انتخاب واحد در هر ترم پذیرش دانشجویان دارای مجوز انتقالی- میهمانی و معرفی انجام می پذیرد.

انتقالی: تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دایم

- بررسی پرونده و سوابق تحصیلی ارسالی از واحد مبدا و ارسال پرونده انتقالی به دانشکده مربوطه

- کنترل و بررسی مجوز دانشجویان انتقالی به واحد دیگر و در نهایت پس از تسویه حساب دانشجو با این واحد پرونده و سوابق تحصیلی وی به دانشگاه مقصد ارسال می گردد.

میهمان و معرفی:تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت

- پس از اعلام نمرات در پایان هر ترم دانشجو موظف است به این قسمت مراجعه و بعد از تسویه حساب نمرات وی به واحد مبدا ارسال می گردد.

- کنترل و بررسی مجوزهای دانشجویان میهمان به واحد دیگر(واحد مقصد)

توضیحات:\

الف- واحد مبدا: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شده است.

ب- واحد مقصد: واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل تقاضای انتقال یا میهمانی به آن را دارد.

۴-    بخش بایگانی راکد :

در این قسمت بایگانی پرونده های اخراجی ، انصرافی و ترک تحصیل ارسال می گردد که پس از شماره گذاری بر  روی آنها و ثبت در دفتر و سیستم در طبقات گذاشته می شود.

۵-    قسمت مدارک تحصیلی :

در این قسمت در زمان ثبت نام پذیرفته شدگانی که دارای مدرک پایه می باشند مجوز داده می شود

زمان تحویل  مدرک اصل مدرک پایه در صورتی که اصل مدرک پایه را در اختیار نداشته باشند گواهی + وثیقه با نکی

و پس از آن مدارک بایگانی می شود.

 دانشجویانی که فارغ التحصیل می شوند در زمان تسویه حساب مدرک پایه یا وثیقه بانکی به آنها تحویل داده می شود.

تماس با این اداره:

  •   رئیس اداره پذیرش : محسن میرمعنا/۰۳۱۴۲۲۹2929
  •    کارشناس مدارک تحصیلی مقطع پایه : هادی پویاوند/۰۳۱۴۲۲۹۲۱۵۷
  •   کارشناس امور انتقال و میهمانی : سامان میراحمدی / ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۵۵
  •   کارشناس امور انصرافی و دانشجویان خارجی : نادر محمدی/  ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۵۶
  •   کارشناس بایگانی پرونده های راکد : مهدی ایوبی/  ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۹۸
  •   کارشناس ثبت نام ورودی های جدید: سعید رستمی / ۰۳۱۴۲۲۹۲۱54

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news