پرسشنامه ابهامات در زمینه مستندات علمی

به منظور رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع بحث ابهامات در زمینه مستندات علمی، پرسشنامه ای توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای چهار گروه اساتید، دانشجویان، مدیران آموزشی و فارغ التحصیلان تهیه شده است. از همه مخاطبان محترم درخواست می شود در راستای حمایت از این طرح پرسشنامه مربوط به خود را تکمیل نمایند.

masters

students

manager

alumnus

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
telegram link
news