آمار دانشجویان

آمار دانشجویان

آمار دانشجویان تمام وقت این واحد دانشگاهی در نیمسال اول ۹۳-۹۴

دکتری تخصصی: ۸۲۰ نفر

دکتری حرفه ای (پزشکی): ۸۳۸ نفر

کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۷۲۰۱ نفر

کارشناسی پیوسته: ۱۵۲۶۱ نفر

کارشناسی ناپیوسته: ۲۶۱۴ نفر

کاردانی: ۲۰۵ نفر

کاردانی پیوسته: ۱۴ نفر

جمع کل: ۲۶۹۵۳ نفر

که از این تعداد ۱۵۸۳۷ نفر مرد و ۱۱۱۱۶ نفر زن می باشند.

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news