سامانه های خدمات الکترونیک دانشجویان

قابل توجه دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه ودانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی 97-96

قابل توجه دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه ودانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی 97-96

به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه درنیمسال تحصیلی اول 97-96 می رساند :

1- پرداخت شهریه خوابگاه های برادران وخواهران مبلغ 2/500/000 ریال وسوئیت خواهران مبلغ 4/000/000 ریال می باشد.

2-مهلت پرداخت شهریه خوابگاه وثبت اتاق برای خوابگاه های عمومی ازتاریخ 96/6/5 لغایت 96/6/15 و سوییت خواهران از تاریخ 96/6/16 لغایت 96/6/20 می باشد.

3-دانشجویان پس ازواریزنمودن شهریه خوابگاه بصورت اینترنتی می توانندجهت انتخاب اتاق خوداقدام نمایند.

بدیهی است دانشجویان متقاضی خوابگاه درصورتی که درمدت زمان یادشده نسبت به انتخاب اتاق خوداقدام ننمایندبمنزله انصراف ازخوابگاه تلقی شده وشخص دیگری جایگزین دراتاق مربوطه معرفی می گردد.

دانشجویان جدیدالورودمتقاضی خوابگاه

دانشجویان جدیدالورودپس ازتکمیل مراحل ثبت نام دانشگاه ودریافت شماره شناسائی جهت ثبت نام خوابگاه بصورت اینترنتی باکدکاربری ورمزعبورازطریق سامانه اتوماسیون خوابگاه نسبت به واریز مبلغ شهریه ذکرشده اقدام نمایند.

خوابگاه خواهران وبرادران مبلغ 2/500/000 ریال وسوئیت خواهران مبلغ 4/000/000 ریال وپرداخت مبلغ 200/000 ریال بصورت جداگانه بعنوان ودیعه خوابگاه می باشد.

دانشجویان جدیدالورودپس ازثبت نام وواریزشهریه خوابگاه جهت رزرو اتاق بصورت حضوری( بادردست داشتن تصویرشناسنامه ،تصویرکارت ملی و2قطعه عکس)ویاباشماره های 03142292350 خوابگاه برادران و

03142292351 خوابگاه خواهران تماس حاصل نمایند.

                                                                                                               اداره امورخوابگاه های دانشجوئی

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید