چشم انداز و بیانیه ماموریت

 

- چشم انداز

برترین دانشگاه جامع بین دانشگاه های کشور با اعتبار جهانی و قطب علمی- پژوهشی، توسعه دهنده سرمایه های انسانی کارآفرین مورد نیاز جامعه، سردمدار جنبش نرم افزاری و تولید علم، محیط آموزشی برتر و انتخاب اول دانشجویان.

 

- بيانيه ماموريت

توسعه علمی سرمايه های انساني جامعه، گسترش کمی و کیفی آموزش، فراهم کردن بستر مناسب برای تحقیقات ، تولید و كاربردي نمودن علم، تلاش در جهت رشد و ارتقاء شایستگی های دانشجویان و هیات علمی، توسعه مرزهای دانش و تبدیل آنها به ایده های عملی، کمک به توسعه فرهنگ جامعه.

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news